Informacja Zarządu dot. odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych

Informacja Zarządu dot. odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych

Zarząd Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr KRS 387799, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w związku z odstąpieniem od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych w trybie art. 3121§ 1 pkt 2 KSH, działając na podstawie art. 4471  w zw. z 312 § 5 KSH, niniejszym ogłasza o podjęciu w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, z kwoty 1.690.792 zł do kwoty 1.790.792 zł, tj. o kwotę 100.000 zł, poprzez emisję 100.000 akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja i cenie emisyjnej 15 zł za jedną akcję, tj łącznej cenie emisyjnej 1.500.000 zł za wszystkie akcje serii G. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wspólnikom spółki Roemer & Szczepkowski Group sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, w zamian za wniesienie przez wspólników wkładów niepieniężnych (aportów). Przedmiotem aportów wnoszonych w zamian za objęcie 100.000 akcji serii G będzie łącznie 306 udziałów w spółce Roemer & Szczepkowski Group sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Podgórna 56, nr KRS: 298001, o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, stanowiących łącznie 51% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Biegły rewident Renata Wróbel nr ewid. 13428, w dniu 14.12.2020 r. wydała opinię wskazującą, że wartość godziwa przedmiotowych wkładów niepieniężnych, ustalona na dzień 1.11.2020 r. wynosi 4,496 mln złotych. Powyższa wycena została dokonania w oparciu o podejście dochodowe, z zastosowaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Ponadto, stosowanie do art. 312 § 5 pkt. 2 i 3 KSH  Zarząd Spółki oświadcza, iż przyjęta wartość aportu odpowiada wartości godziwej aportu oraz co najmniej cenie emisyjnej akcji, które zostaną objęte za ten wkład, a także że nie zaistniały nadzwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę wkładu.

data publikacji: 2020-12-28