Oświadczenie zarządu w trybie 447(1) k.s.h.

Zarząd Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr KRS 387799, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w nawiązaniu do ogłoszenia o odstąpieniu od badania wkładów niepieniężnych w trybie art. 3121§ 1 pkt 2 KSH, które zostało opublikowane w MSiG z dnia 24.12.2020 r., nr 251 (6141), poz. 74324, w związku z wniesieniem w dniu 29.12.2020 r. przedmiotowych wkładów niepieniężnych, stosownie do przepisu art. 4471   zd. 2  w zw. z 312 § 5 KSH, niniejszym oświadcza, iż nie zaistniały nadzwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę wkładów niepieniężnych w chwili ich wniesienia.

data publikacji: 2021-01-22