Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

1) Administratorem danych osobowych akcjonariusza jest KBJ S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 57, 01-161 (KBJ). 

2) Kontakt z KBJ jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@kbj.com.pl, telefonicznie pod numerem 22 652 32 30 lub pisemnie na adres KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 57, 01-161.

3) Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane:

  a) w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem w związku ze statusem akcjonariusza zgodnie ze statutem KBJ – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której akcjonariusz jest stroną (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);

  b) w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych KBJ związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na KBJ (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez KBJ – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KBJ (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem KBJ jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4) Dane osobowe akcjonariusza mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Walnych Zgromadzeniem, a także do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (GPW).

5) Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza KBJ. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez KBJ. Po tym okresie dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem KBJ w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszem a KBJ. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji wykonywania uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza KBJ.

data publikacji: 2018-07-09