Podstawowe dane finansowe

Dane roczne:

 Dane finansowe (tys. zł)  R 2017*  R 2016   R 2015   R 2014    R 2013 
 Przychody
23 587 17 626 8 313 8 996 10 526
 Zysk na sprzedaży  2  902 1 949 544 956 1 121
 Zysk z dział. operacyjnej  3 032 1 868 598 998 1 162
 Amortyzacja  685 487 265 275 300
 EBITDA  3 717 2 355 863 1 273 1 462
 Zysk brutto  2 997 1 840 551 979 1 101
 Zysk netto  2 529 1 395 441 896 905

  Kapitał własny  7446 5 605 4 421 4 104 3 797
 Należności długoterminowe  158 206 60 60 56
 Należności krótkoterminowe  7 087 7 080 2 619 2 175 2 291
 Środki pieniężne  695 315 887 898 1 023
 Zobowiązania długoterm. 334 144 13 36 29
 Zobowiązania krótkoterm. 3 798 3 616 1 181 703 783
 Aktywa ogółem  12 809 10 764 5 679 4 959 4 688

*dane za I-IV kw. 2017 r.

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. - dane roczne (mln zł):

KBJ Dane roczne

Dane kwartalne (4Q):

Dane finansowe (tys. zł) 4Q 2017 4Q 2016 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2013
 Przychody Netto  8 954 8 135 3 494 2 899 2 624
 Zysk na sprzedaży  2 357 1 852 1 066 594 384
 Zysk z dział. operacyjnej  2 321 1 720 1 074 580 389
 Amortyzacja  194 142 69 62 73
 EBITDA  2 514 1 861 1 143 642 462
 Zysk brutto  2 309 1 709 1 083 590 350
 Zysk netto  1 856 1 366 973 508 282

 Kapitał własny  7 446 5 610 4 565 4 104 3 797
 Należności długoterm.  158 206 60 60 56
 Należności krótkoterm.  7 087 7 080 2 619 2 175 2 291
 Środki pieniężne  695 315 887 898 1 023
 Zobowiązania długoterm.
334 144 60 36 29
 Zobowiązania krótkoterm.
3 798 3 616 1 113 703 783
 Aktywa ogółem  12 809 10 764 5 779 4 959 4 688

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. w 4Q (mln zł):

KBJ dane 4Q

Dane kwartalne (3Q):

(tys. zł) 3Q 2017 3Q 2016 3Q 2015 3Q 2014 3Q 2013
 Przychody
4 522
3 941
1 777
2 584
2 757
 Zysk na sprzedaży  -340
275
-178
589
276
 Zysk z dział. operacyjnej  -351
299
-169 599
284
 Amortyzacja  170
139 71
59 93
 EBITDA  -181
438 -98 658
377
 Zysk brutto  -352
286 -165 587
275
 Zysk netto  -400 286
-165 587
222


 Kapitał własny  5 590 4 244 3 449 3 862 3 604
 Należności długoterm. 178 232 69 56 110
 Należności krótkoterm.
2 866 2 902 1 313 2 497 2 625
 Środki pieniężne  1 493 355 515 361 401
 Zobowiązania długoterm.
269 240 60 100 67
 Zobowiązania krótkoterm. 2 101 1 585 479 935 833
 Aktywa ogółem  8 409 6 072 4 029 4 902 4 514

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. w 3Q (mln zł):

Dane_KBJ_3Q2017

 

Dane kwartalne (2Q):

(tys. zł) 2Q 2017 2Q 2016 2Q 2015 2Q 2014 2Q 2013
 Przychody
5 965 3 324 1 676 1 658 2 612
 Zysk na sprzedaży  1 289 182 202 -111 175
 Zysk z dział. operacyjnej  1 519 199 219 -103 195
 Amortyzacja  163 112 69 77 62
 EBITDA  1 682 311 288 -26 257
 Zysk brutto  1 537 186 183 -117 196
 Zysk netto  1 537 186 183 -117 159


 Kapitał własny  6 683 4 169 3 737 3 275 3 382
 Należności długoterm. 178 195 60 56 53
 Należności krótkoterm.
4 763 3 044 1 390 1 610 2 234
 Środki pieniężne  749 299 599 837 966
 Zobowiązania długoterm.
226 196 60 100 67
 Zobowiązania krótkoterm. 2 038 1 681 510 1 070 1 240
 Aktywa ogółem  9 397 6 049 4 348 4 451 4 692

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. w 2Q (mln zł):

KBJ S.A. Dane 2Q (mln zł)

Dane kwartalne (1Q)*:

 (tys. zł) 1Q 2017 1Q 2016 1Q 2015 1Q 2014 1Q 2013
Przychody
4 146  2 210  1 366  1 855  2 532 
Zysk na sprzedaży -404  -457  -546  -116  286 
Zysk z dział. operacyjnej -456  -444  -536  -78  294 
Amortyzacja 158  100  57  76  72 
EBITDA -298  -344  -480  -2  366 
Zysk brutto -464  -437  -551  -81  279 
Zysk netto -464  -437  -551  -81  242 


Kapitał własny 5 149  3 984  3 765  3 716  3 423 
Należności długoterm. 176  219  60  56  53 
Należności krótkoterm. 3 115  1 730  1 402  1 987  2 721 
Środki pieniężne 2 109  684  944  879  327 
Zobowiązania długoterm. 144  110  36  100  67 
Zobowiązania krótkoterm. 2 488  887  645  636  998 
Aktywa ogółem 8 503  5 041  4 463  4 465  4 497 

* Ujemny wynik w 1Q jest stałym zjawiskiem sezonowym w Spółce, wiążącym się z cyklem fakturowania realizowanych  projektów (więcej: Raport okresowy KBJ S.A. za I kw. 2017)

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. w 1Q (mln zł):

KBJ S.A. Dane 1Q (mln zł)

 

Dane finansowe (tys. zł) 4Q 2017 4Q 2016 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2013
 Przychody Netto  8 336 572 8 134 814 3 494 294 2 899 468 2 624 245
 Zysk na sprzedaży  2 356 522 1 852 253 1 066 343 593 894 384 165
 Zysk z dział. operacyjnej  2 320 728 1 719 606 1 074 452 579 862 388 853
 Amortyzacja  193 567 141 772 68 677 62 365 73 411
 EBITDA  2 514 295 1 861 378 1 143 129 642 227 462 264
 Zysk brutto  2 308 809 1 709 327 1 083 192 589 926 350 124
 Zysk netto  1 856 137 1 366 026 972 756 507 609 282 006


 Kapitał własny  7 445 961 5 610 403 4 565 212 4 103 838 3 796 976
 Należności długoterminowe  158 378 205 878 59 500 59 500 55 500
 Należności krótkoterminowe  7 087 000 7 080 359 2 619 336 2 174 952 2 290 646
 Środki pieniężne  695 205 315 333 886 930 897 713 1 022 954
 Zobowiązania długoterminowe  334 336 143 585 59 666 36 476 29 299
 Zobowiązania krótkoterminowe  3 798 046 3 616 341 1 112 592 703 250 783 297
 Aktywa ogółem  12 808 655 10 764 347 5 779 270 4 958 670 4 688 065
data publikacji: 2017-08-10