Polityka dywidendy

Zarząd KBJ S.A. deklaruje, że będzie corocznie przedstawiał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wypłatę dywidendy z zysku za poprzedni rok obrotowy.

Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy przypadająca na jedną akcję, przy spełnieniu warunków przedstawionych poniżej, nie będzie niższa niż wysokość dywidendy wypłaconej za rok poprzedni. Zarząd Emitenta będzie dążył do corocznego umiarkowanego wzrostu wypłacanej dywidendy.

Warunki wypłaty dywidendy zgodnie z powyższą deklaracją:

  • Przychody Emitenta ze sprzedaży w roku obrotowym, za który ma być wypłacona dywidenda, będą nie mniejsze niż w roku poprzedzającym.
  • Zysk netto Emitenta w roku, za który ma być wypłacona dywidenda, będzie nie mniejszy niż osiągnięty w roku poprzednim.
  • Łączna kwota dywidendy nie przekroczy połowy Zysku netto Emitenta za rok obrotowy za który ma być wypłacona.

Zarząd może powstrzymać się od rekomendacji wypłaty dywidendy w przedstawionej powyżej wysokości, jeśli wystąpią nadzwyczajne potrzeby gotówkowe w celu sfinansowania przyszłego rozwoju lub innych nadzwyczajnych przyczyn. W takim przypadku Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym o wystąpieniu takiej przesłanki.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę potencjalnych i obecnych akcjonariuszy, że powyższa deklaracja dotyczy rekomendacji Zarządu Emitenta dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przypomina, że każdorazowo ostateczną decyzję odnośnie wypłaty dywidendy i jej wysokości podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A.

data publikacji: 2014-10-16