Raport bieżący EBI, nr 03/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Data i godzina publikacji: 20.03.2019 23:10

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2019 r. podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki KBJ S.A. w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Na mocy podjętej uchwały Zarządu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.540.972,00 zł do kwoty 1.690.972,00 zł tj. o kwotę 150.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w ramach kapitału docelowego na podstawie § 5a statutu Spółki poprzez emisję 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł.
Na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5a ust. 8 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dnia 15 marca 2019 r., w drodze uchwały Zarządu dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii D Spółki. 
Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dnia 15 marca 2019 r. akcje serii D zostaną przyznane kluczowym menedżerom oraz pracownikom Spółki jako dodatkowa forma wynagrodzenia za uczestnictwo w procesie kreowania wartości Spółki.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd Spółki zmienił § 5 ust 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.540.972 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja; 
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja; 
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”
nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.690.972,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja; 
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 marca 2019 roku. Zarząd Emitenta poinformuje o zawarciu tych umów oraz o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie w odrębnych raportach.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-03-20