Raport bieżący EBI, nr 04/2019 nformacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D

Data i godzina publikacji: 05.04.2019 19:23

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 20 marca 2019 r. „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki KBJ S.A. w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego imiennie adresata. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 marca 2019 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2019 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii D: 22 marca 2019 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje serii D zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii D zapis złożyły 3 osoby fizyczne.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii D zostały przydzielone 3 osobom fizycznym.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi 11 490 zł netto, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 11 490 zł (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego),
b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – 0 zł
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
d) promocji oferty – 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D tj. kwota łączna wynosi 150.000,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-04-05