Raport bieżący EBI, nr 07/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał

Data i godzina publikacji: 31.05.2019 23:18

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Powołanie członka Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Programu Motywacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych dot. realizacji założeń Programu Motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i zamierzone zmiany statutu zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-05-31