Raport bieżący EBI, nr 11/2019 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego KBJ oraz rejestracja zmian statutu

Data i godzina publikacji: 09.08.2019 16:46

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 lipca 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego drodze emisji 150.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda w granicach kapitału docelowego. O objęciu akcji serii D Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 4/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

Po rejestracji akcji serii D kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.690.972,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)i dzieli się na:

a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;

b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;

c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

 

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki. Tekst Jednolity zarejestrowanego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-08-09