Raport bieżący ESPI, nr 02/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Data i godzina publikacji: 01.06.2022 22:45

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu).
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: inne uregulowania

 

 Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2022-06-01