Data i godzina publikacji: 10.06.2022 20:43

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu polityki dywidendy o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 17/2013 z dnia 22 października 2013 r. Zarząd nie zdecydował się na ustalenie nowej polityki dywidendy, a decyzję o rekomendacji co do podziału zysku w latach przyszłych będzie podejmował w zależności od konkretnej sytuacji w danym roku.

Decyzja została podjęta w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją gospodarczą, która co prawda nie wywarła do tej pory istotnych negatywnych skutków na Emitenta, ale z ostrożności skłania Zarząd do rekomendowania zatrzymania wypracowanych zysków w Spółce. Ponadto szybki rozwój Spółki, a co za tym idzie wzrost skali realizowanych kontraktów zwiększa zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy.

W powyższej sytuacji Zarząd Spółki podjął również decyzję, iż będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych i 60/100) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2022-06-10