Raport okresowy EBI, nr 09/2021 Korekta raportu rocznego KBJ S.A. za rok obrotowy 2020

Data i godzina publikacji: 2021-05-20 20:24:31

W związku z oczywistą omyłką pisarską polegającą na tym, że w opublikowanym Sprawozdaniu Finansowym Emitenta za 2020 rok na stronie 10, w nazwie pozycji II.3. w druku bilansu błędnie było:
- „Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie”
powinno być:
- „Należności od pozostałych jednostek”,
Zarząd KBJ przekazuje w załączeniu pełną treść skorygowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za 2020 r. Wszystkie kwoty w korygowanym sprawozdaniu ujęte zostały w poprawnej wysokości.
Dodatkowo Emitent ponownie przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. oraz Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania SF KBJ S.A., które nie podlegały korekcie.

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
  • Marek Weigt - Członek Zarządu
  • Marcin Jasiński - Członek Zarządu
data publikacji: 2021-05-20