Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 września 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 20 września 2013 r. 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 września 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 września 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień 20 września 2013 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 września 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 5 września 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku.

data publikacji: 2014-10-15