Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 18 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2014 r. na godzinę 15:00 w biurze Zarządu Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 2 czerwca 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 czerwca 2014 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 2 czerwca 2014 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 3 czerwca 2014 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.kbj.com.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla inwestorów / WZA.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku.

data publikacji: 2014-05-22