Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., które odbyło się  25 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 r. na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 czerwca 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 czerwca 2015 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 9 czerwca 2015 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 10 czerwca 2015 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.kbj.com.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla inwestorów / Walne Zgromadzenia. 

Załączniki do raportu (PDF): 
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał ZWZ
- Formularze dla Akcjonariuszy

PODSTAWA PRAWNA: 
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

data publikacji: 2015-06-26