Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 


1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2016 r.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 14 czerwca 2016 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 czerwca 2016 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.kbj.com.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla inwestorów / Walne Zgromadzenia. 

Załączniki do raportu (PDF): 
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce,
- Projekty uchwał ZWZ,
- Formularze dla Akcjonariuszy.

 

data publikacji: 2016-06-02