Saratoga Human Capital Benchmarking w systemie mySAP.com dla PGNiG S.A.

Kolejne autorskie rozwiązanie KBJ S.A. w obszarze HR znajduje zastosowanie w dużej grupie Kapitałowe. Saratoga Human Capital Benchmarking to nie tylko bieżąca obsługa w obszarze HR, ale także możliwość sprawdzenia efektowności działań podejmowanych w obszarze ZZL.

Wdrożenie Saratoga HC Benchmarking w systemie mySAP.com była elementem kompleksowego raportowania strategicznego w Grupie PGNiG S.A.

Klientowi zależało na podniesieniu osiąganych wskaźników w zakresie sytuacji kadrowej do danych benchmarkingowych w czasie rzeczywistym, skróceniu czasu poświęcanego na przygotowanie danych do badania oraz możliwość benchmarkingu wewnętrznego (porównań osiąganych wskaźników między 14 oddziałami i centralą).

W wyniku projektu Grupa PGNiG spodziewała się otrzymać narzędzia, które pozwolą sprawdzić efektywność podejmowanych działań w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Grupa PGNiG zdecydowała się  na implantację autorskiego produktu KBJ SA - Saratoga Human Capital Benchmarking w systemie mySAP.com – dzięki czemu kadra zarządzająca oraz pracownicy HR uzyskali narzędzie, umożliwiające przeanalizowanie sytuacji kadrowej w centrali PGNiG S.A oraz 14 oddziałach obrotu gazem w czasie rzeczywistym.

Przygotowane narzędzia pozwalają na automatyzację zbierania danych do badania, obliczenie na bieżąco ponad 150 wskaźników dla PGNiG oraz ich odniesienie do danych rynkowych. Uzyskane w ten sposób dane prezentowane są na kokpitach menedżerskich obrazujących sytuacje kadrową. Wdrożone narzędzia pozwoliły PGNiG nie tylko na skrócenie procesu generowania danych do badania z trzech miesięcy do ok. trzech dni, ale również dały możliwość bieżącej kontroli kluczowych wskaźników wraz z ich odniesieniem do danych rynkowych.

 

Informacje o projekcie

 

W ramach projektu Raportowania strategicznego w Grupie PGNiG, KBJ S.A. wdrożyło w systemie mySAP.com pełną obsługę badania Saratoga Human Capital Benchmarking.

Wdrożenie obejmowało zarówno Centralę spółki jaki i wszystkie oddziały PGNiG SA (14 oddziałów, ok. 8 tys. pracowników).

W ramach zrealizowanych prac został uruchomiony system służący do:

 • zbierania danych rocznych do kwestionariusza Saratoga wraz z automatyzacją ich pobierania z systemów zewnętrznych (finansowo – controllingowych),
 • wyliczania ponad 150 wskaźników rocznych oraz kwartalnych do bieżących porównań wskaźników z benchmarkingiem Saratoga,
 • prezentacji dynamiki zmian wskaźników do analiz w postaci raportu oraz kokpitu menedżerskiego.

W oddanym do użytku systemie zapewniono mechanizmy umożliwiające pełną kontrolę danych, na podstawie których zostały obliczone wskaźniki oraz pełne raportowanie danych, zgodnie z wymaganiami badania Saratoga.

 

Proces analizy wskaźników jest wpierany poprzez dwa rodzaje narzędzi:

 • kokpit menedżerski dostępny w SAP Business Portal – na którym są prezentowane w sposób graficzny analizy wybranych 16 wskaźników,
 • raport w systemie SAP HCM udostępniony również w SAP Business Portal – umożliwiający analizę wybranych wskaźników w postaci porównania wskaźników PGNiG do benchmarku Saratoga.

Aktualne dane na temat wskaźników są dostępne natychmiast po przeliczeniu. Odniesienie wyników PGNiG do benchmarku jest możliwe w okresie m-cznym oraz narastająco od początku danego roku.

 

Główne cele biznesowe

 

Głównym celem wdrożenia było zapewnienie:

 • bieżącej kontroli efektów stosowanych narzędzi HR bez dodatkowych nakładów pracy, związanych z wyliczeniem KPI,
 • benchmarkingu wewnętrznego dostępnego on-line (porównanie między spółkami, oddziałami itp.),
 • analityki HR dla menedżerów liniowych w zakresie sytuacji kadrowej wraz z jej odniesieniem do sytuacji na rynku (np. fluktuacja, etatyzacja, koszty),
 • bieżącej informacji na temat efektywności procesów wewnątrz organizacji, etatyzacji, struktury wynagrodzeń,
 • informacji pozwalających na podejmowanie działań HR na podstawie analizy danych liczbowych.

 

Korzyści biznesowe dla klienta


W wyniku wdrożenia Grupa PGNiG otrzymała narzędzia pozwalające na:

 • skrócenie całości procesu benchmarkingu rynkowego do 4 tygodni,
 • skrócenie przygotowania danych do badania benchmarkingowego Saratoga do 5 godzin,
 • znaczącą poprawę jakości generowanych danych – ilość interakcji PwC zmniejszyła się o 80%,
 • zwiększenie ilości przekazywanych do badania danych o ok. 60%,
 • bieżące śledzenie wartości wskaźników HR i ich porównanie do benchmarków rynkowych prezentowane w postaci dostępnej on-line (graficzne kokpity menedżerskie),
 • dostępny on-line benchmarking wewnętrzny.

 

Unikalne cechy projektu


 • Zaprojektowanie oraz wykonanie szytego na miarę rozwiązania w pełni obsługującego benchmarking HR Saratoga i osiągnięcie pełnej automatyzacji wyliczania ponad 400 składowych do 150 wskaźników.
 • Dostarczenie kokpitów oraz raportów pozwalających na bieżącą kontrolę kluczowych dla PGNiG wskaźników wraz z ich odniesieniem do danych rynkowych, co znacząco podnosi wartość uzyskiwanych w ten sposób informacji.
 • Możliwość kontroli skuteczności podejmowanych działań, wdrażanych programów i narzędzi w zakresie zarządzania kadrami poprzez dane liczbowe.

 

Technologia

Rozwiązanie dostarczone Grupie PGNiG zbudowane zostało w oparciu o komponenty:

 • mySAP.com- system SAP HCM, na którym przygotowano autorskie rozwiązanie KBJ automatyzujące przygotowanie danych i naliczanie wskaźników zgodnie z wymaganiami badania Saratoga oraz raportowanie na bieżąco uzyskiwanych wyników,
 • SAP BusinessObjects BI- pakiet aplikacji pozwalających na prezentację porównań i analiz na kokpitach.
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-09