Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych zebranych w celu obsługi korespondencji
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest obsługa korespondencji, utrzymanie relacji biznesowych oraz podejmowana działania marketingowe w tym promowania oferowanych produktów i usług.
 4. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  a. obsługa korespondencji, w tym odpowiadanie na zapytania,
  b. weryfikacji poprawności otrzymanych danych;
  c. przygotowania i wysyłka dokumentów wyjaśniających dotyczących korespondencji;
  d. dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi.
 5. KBJ S.A. będzie przetwarzał dane osobowe, pozyskane bezpośrednio z przesłanej przez Pana/Panią korespondencji, w tym m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail i/lub tel.), a także inne dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi korespondencji oraz wyjaśnienia sprawy, której komunikacja dotyczy.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
  b. upoważnieni pracownicy innych spółek zależnych z grupy Administratora;
  c. podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi IT, doradcze, audytowe, prawne, podatkowe;
  d. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii poruszonych w korespondencji. A następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres umożliwiający dochodzenia roszczeń i obrony przez nimi.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG ) ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą jednak podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 10. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani / Panu prawo:
  a. prawo dostępu do danych,
  b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do usunięcia danych;
  e. prawo do przenoszenia danych.
  f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: