Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie odrębnej wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Administrator może dokonywać profilowania wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych (nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł), w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowuje informacje marketingowe o wybranych wydarzeniach, produktach i usługach, kierowanych od tej osoby  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dzięki profilowaniu Administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany (wartościowy) przez jego odbiorców, ograniczając jednocześnie przekaz marketingowy, który z dużym prawdopodobieństwem nie znajduje się w obszarze zainteresowań danej osoby.
 5. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie:
  a. organizowanych wydarzeń marketingowych - merytoryczni, techniczni i inni partnerzy;
  b. obsługi marketingowej i PR,
  c. dokonywania rozliczeń - banki,
  d. usług IT, doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych.
  e. usług pocztowych i kurierskich, a także 
  f. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w  Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG ). Dane osobowe mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 8. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani / Panu prawo:
   a. prawo dostępu do danych;
   b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych, w tym otrzymania kopii danych;
   c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
   d. prawo do usunięcia danych;
   e. prawo do przenoszenia danych;
   f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
  h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie  dotyczących Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: