Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania przez KBJ S.A. danych osobowych członków organów, wspólników, pracowników bądź współpracowników kontrahentów (partnerów i konsorcjantów) i podwykonawców KBJ.

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych stanowi art.6. ust 1 lit b RODO tj, wykonanie umowy; art. 6 ust. 1 lit. f  tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  a. przygotowanie umowy i weryfikacja osób uprawnionych do reprezentowania kontrahenta;
  b. kontakt w sprawach związanych z negocjacjami, podpisaniem i realizacją umowy;
  c. cele związane z organizacją współpracy oraz utrzymywanie relacji biznesowych;
  d. cele podatkowe i rachunkowe oraz dowodowe związane z wykonaniem umowy,
  e. archiwizacja umowy;
  f. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 5. KBJ S.A. będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  a. w przypadku kontrahentów prowadzących działalność jednoosobową: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, nr NIP, PESEL;
  b. w przypadku członków organów i wspólników kontrahentów: dane ujawnione w KRS, w szczególności imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja;
  c. w przypadku pracowników i współpracowników kontrahentów: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail;
 6. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są:
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
  b. upoważnieni pracownicy innych spółek zależnych z grupy Administratora;
  c. podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, dostawcy systemów informatycznych wspierający działalność KBJ S.A.;
  d. banki, w przypadku dokonywania rozliczeń,
  e. partnerzy biznesowi i inni kontrahenci KBJ S.A.,
  f. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a ponadto przez okres jej archiwizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KBJ archiwizuje umowy przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (art. 74 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości).
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w  Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG ). Dane osobowe mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są od kontrahenta zawierającego umowę z Administratorem. W odniesieniu do danych osobowych członków organów,  prokurentów lub kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  KBJ może pozyskiwać takie dane również z publicznie dostępnych rejestrów.
 11. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani / Panu prawo:
  a. prawo dostępu do danych;
  b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Nie przysługuje Pani / Panu
  a. prawo do usunięcia danych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  b. prawo do przenoszenia danych.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: