Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania przez KBJ S.A. danych osobowych kontrahentów KBJ S.A., członków organów, wspólników, pracowników bądź współpracowników kontrahentów KBJ S.A.

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858, o  kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 1 790 792 zł.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można przesyłać droga mailową na adres rodo@kbj.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO tj. przetwarzanie takich danych jest niezbędne w związku z zawieraniem lub wykonaniem umowy, której stroną jest Administrator, wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub jest uzasadnione prawnie uzasadnionym interesem Administratora. KBJ S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w pkt. 4 lit. c, e, f poniżej.    
 4. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  a. przygotowanie umowy i weryfikacja osób uprawnionych do reprezentowania kontrahenta KBJ S.A.;
  b. kontakt w sprawach związanych z negocjacją, podpisaniem i realizacją umowy;
  c. organizacja współpracy oraz utrzymywanie relacji biznesowych z kontrahentami, w tym marketing bezpośredni produktów lub usług KBJ S.A.;
  d. cele podatkowe i rachunkowe związane z wykonaniem umowy;
  e. archiwizacja umowy;
  f. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 5. KBJ S.A. będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  a. w przypadku kontrahentów KBJ S.A., członków organów lub wspólników kontrahentów KBJ S.A.: dane ujawnione w CEIDG lub KRS, w szczególności imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja oraz dane kontaktowe;
  b. w przypadku pracowników i współpracowników kontrahentów KBJ S.A.: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być :
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
  b. podmioty świadczące na rzecz administratora  m.in. usługi księgowe, doradcze, audytowe, prawne,
  c. partnerzy biznesowi i kontrahenci KBJ S.A.,
  d. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  e. banki, w przypadku dokonywania rozliczeń,
  f. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie KBJ S.A., w tym m.in.: podwykonawcy oraz podmioty obsługujące systemy informatyczne wspierające działalność KBJ S.A.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy a ponadto przez okres jej archiwizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KBJ archiwizuje umowy przez okres 5 lat, od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (art. 74 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości).
 8. Pani / Pana dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG ). Dane osobowe mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer odbywać się będzie w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są od kontrahenta zawierającego umowę z Administratorem. W odniesieniu do danych osobowych członków organów,  prokurentów lub kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  KBJ może pozyskiwać takie dane również z publicznie dostępnych rejestrów. 
 11. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo:
  a. prawo dostępu do danych;
  b. prawo sprostowania danych;
  c. prawo do usunięcia danych;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  e. prawo wniesienia sprzeciwu;
  f. prawo do przenoszenia danych;
  g. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: