Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Poniższa polityka prywatności określa przyjęte w spółce zasady przetwarzania danych osobowych, dla zapewnienia przejrzystości i zgodności z przepisami realizowanych procesów przetwarzania.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie (01-161), przy ul. Obozowej 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799.

  Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres email: rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
  Administrator oświadcza, że jest właścicielem serwisu internetowego www.kbj.com.pl, którego zasoby udostępnia użytkownikom (tj. każdej osobie fizycznej odwiedzającej dany serwis), zainteresowanym korzystaniem z usług Administratora.

  Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO.

  Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celach i podstawie prawnej przetwarzania.

  Administrator dba, aby dane osobowe były zbierane w minimalnym zakresie, adekwatnie do wskazanego celu i przetwarzane wyłącznie przez okres, w jakim jest to niezbędne.

  Korzystanie z serwisu Administratora
  W związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.kbj.com.pl, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkowników w serwisie.

  Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu:
  a. przekazane za pośrednictwem udostępnionych formularzy kontaktowych, w tym: formularzy rekrutacyjnych oraz formularzy dedykowanych (np. do organizowanych przez Administratora wydarzeń marketingowych);
  b. gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii (w tym adres IP lub inne identyfikatory).

  Pliki cookies
  Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikom usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym, Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  b) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  c) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego dla użytkowników serwisu znajduje się tutaj.

  Korespondencja e-mailowa i tradycyjna
  W przypadku skierowania do Administratora zapytania za pośrednictwem poczty email lub poczty tradycyjnej, dana osobowe zawarte ww. korespondencji, jeśli nie dotyczy ona usług świadczonych na rzecz nadawcy, są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja

  Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego dla osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej znajduje się tutaj.

  Rekrutacja
  W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy (np. w CV lub liście motywacyjnym, formularzu kontaktowym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z powyższym, osoby aplikujące nie powinny przekazywać informacji w szerszym zakresie niż to wynika z wymagań administratora zawartych w ogłoszeniu o pracę i przewidzianych przepisami prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  W sytuacji, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja,  nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie  rekrutacyjnym.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego wobec kandydatów znajduje się tutaj.

  Przetwarzanie danych osobowych zebranych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów
  W przypadku zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego dla osób, których dane zostały zebrana w ramach realizacji umowy znajduje się tutaj.

  Przetwarzanie danych osobowych członków personelu klientów /kontrahentów
  W związku z zawieraniem umów handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od klientów / kontrahentów dane osobowe członków ich personelu, zaangażowanych w realizację takich umów (np. osoby wyznaczone do kontaktu). Zebrane w ten sposób dane osobowe są przetwarzane w celu efektywnej i skutecznej współpracy w zakresie realizacji zawartych umów handlowych.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane zostały przekazane Administratorowi w ramach realizacji takich umowy, znajduje się tutaj.

  Przetwarzanie danych osobowych zebranych na potrzeby działań promocyjno-marketingowych
  W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach, np. podczas spotkań biznesowych lub wydarzeń branżowych, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz promowania własnych usług i oferowanych autorskich rozwiązań.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane zostały zebrana na potrzeby realizacji wydarzeń marketingowych, znajduje się tutaj.

  Relacje inwestorskie
  Administrator jako podmiot publiczny notowany na GPW przetwarza dane osobowe akcjonariuszy spółki, będących stroną umowy, a także w związku z realizacją obowiązków publiczno-prawnych, wynikających z zawartych umów, statusu spółki  oraz przepisów regulujących funkcjonowanie spółek na rynku publicznym.
  Pełna treść obowiązku informacyjnego akcjonariuszy, znajduje się tutaj.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z realizacją zawartych umów, świadczenia oferowanych usług, obsługi procesów rekrutacyjnych, umożliwienia korzystania z serwisów internetowych, których właścicielem jest administrator, obsługi innych, nie związanych z realizowanymi usługami: a w szczególności:
  a) w celu dostarczania użytkownikom usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług (korzystanie z plików cookies):
    • podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  b) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie:
    · podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) w celach analitycznych i statystycznych:
    • podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  d) w celu identyfikacji nadawców oraz obsługi zapytań przesłanych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, a tym także w celach analitycznych i statystycznych zapytań:
    • podstawą prawną przetwarzania  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO), oraz
    • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników, za pośrednictwem serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
  e) w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, w przypadku poczty tradycyjnej i elektronicznej:
    • podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji skierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą;
  f) w celu przygotowania, negocjacji i realizacji umów biznesowych dotyczących oferowanych przez Administratora produktów i usług:
    · podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  g) w celu zarejestrowania zgłoszenia na organizowany przez KBJ wydarzenie marketingowe:
    • podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na promowaniu produktów własnych, świadczonych usług oraz budowania profesjonalnego wizerunku i wspierania własnej marki;
  h) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy:
    • podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający chęci zatrudnienia nowych pracowników, oraz
    • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  i) w przypadku zatrudnienia na podstawie innej umowy niż umowa o pracę – dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego:
    • podstawą  prawną przetwarzania jest niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy (art.6 ust. 1 lit b RODO); oraz
    • uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający chęci zatrudnienia nowych pracowników;
  j) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych  oraz w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa:
    • podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  k) w celu organizacji i obsługi wydarzeń marketingowych (np. webinarium, szkolenie):
    • podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO), oraz
    • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne;
  l) w celu promocji produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych:
    • podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  m) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi:
    • podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), bez wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, a także wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, której stronami są Administrator i osoba, będąca podmiotem danych. Przekazanie odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w szczególności zgodnie z przepisami art. 45, 46, 47 RODO.
 5. Dane osobowe mogą podlegać przekazywaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer odbywać się będzie w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od ciążących na Administratorze obowiązków prawnych), a także celów dla których zostały zebrane.
  Co do zasady dane osobowe są przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub czas potrzebny do realizacji zamówienia/umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  a) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są po upływie dwunastu miesięcy – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana lub nie uzyskano zgody na dalsze przechowywanie.
  b) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  c) W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa) dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.
  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. ODBIORCY DANYCH
  Dane osobowe mogą być udostępnione zewnętrznym podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie administratora na podstawie umów, w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji ww. umów a w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, innym podmiotom świadczącym usługi IT, doradcze, prawne, księgowe lub firmom przewozowym.

  Przetwarzana przez administratora dane osobowe mogą także zostać ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem tj.: KBJ Services Sp. z o.o., Albit Software Sp z o.o., BTech Sp. z o.o., JRH Consulting, Roemer & Szczepkowski Group Sp. z o.o., Softy Labs Sp. z o.o.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
  Zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym nie będą podlegały profilowaniu), tj. w wyniku przetwarzania nie będą podejmowane jakiekolwiek decyzje, wywołujące skutki prawne dla osób będących podmiotem danych osobowych.
 9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu – każda osoba, której dana są przetwarzane ma prawo uzyskania informacji na temat  przetwarzania, w szczególności: o celach i podstawach prawnych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  b) prawo uzyskania kopii danych;
  c) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz aktualizować i uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  d) prawo do usunięcia danych - jeśli w określonych sytuacjach dane nie mogą zostać trwale usunięte ze względu na realizowane obowiązki administratora np. wynikające z przepisów prawa, Administrator poinformuje o tym fakcie osobę będącą podmiotem danych osobowych, przekazując wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania;
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na  danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 
  f) prawo do przenoszenia danych;
  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
  j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.