Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych stanowi Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zatrudnienie nowych pracowników.
 4. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  a. przygotowanie i obsługa procesu rekrutacji;
  b. weryfikacji poprawności zebranych aplikacji;
  c. organizacja i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
  d. jeśli jest to niezbędne - umożliwienie uczestnictwa on-line w rozmowie kwalifikacyjnej, w tym nadania odpowiednich dostępów do aplikacji za pośrednictwem, której będzie odbywać się spotkanie rekrutacyjne;
  e. powiadomienie kandydatów o wynikach rozmów kwalifikacyjnych;
  f. przedstawienie oferty pracy wybranym kandydatom;
  g. przygotowania i wysyłka dokumentów pracowniczych, dla kandydatów, którym została zaoferowana praca;
  h. dołączenie aplikacji do dokumentacji nowego pracownika;
  i. udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, kandydatów, którzy wyrazili stosowną zgodę;
  j. dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi.
 5. KBJ S.A. będzie przetwarzał dane osobowe uczestników procesów rekrutacyjnych:
  a. pozyskane za pośrednictwem współpracujących a Administratorem  portali rekrutacyjnych lub bezpośrednio od kandydata;
  b. w zakresie wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa pracy oraz specyfiki oferowanego stanowiska, w tym m.in: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail i/lub tel.), doświadczenie zawodowe oraz przebieg edukacji.
 6. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być:
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
  b. upoważnieni pracownicy innych spółek zależnych z grupy Administratora;
  c. podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi rekrutacyjne, usługi IT, doradcze, audytowe, prawne, podatkowe;
  d. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z polityką wewnętrzną oraz obowiązującymi przepisami KBJ archiwizuje aplikacje kandydatów do czasu zakończenia procesu rekrutacji (tj., do czasu upływu okresu próbnego). Aplikacje, na potrzeby przyszłych procesów  rekrutacyjnych są przechowywane przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dania wyrażenia zgody przez kandydata. Po tym terminie, o ile kandydat nie wyrazi zgody na dalsze przechowywanie danych na potrzeby przyszłych procesów, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG ) ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą jednak podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 10. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani / Panu prawo:
  a. prawo dostępu do danych,
  b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do usunięcia danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: