Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu oraz profili w mediach społecznościowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01- 161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od użytkowników serwisu:
  a. za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych na stronach serwisu;
  b.   gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii (w tym adres IP lub inne identyfikatory.
 4. Administrator przetwarza zgromadzone w powyższy sposób dane osobowe w celu:
  a) identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego za pośrednictwem udostępnionego formularza; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit a RODO;
  b) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnianych użytkownikom treści gromadzonych w serwisie; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit b RODO;
  c) zarejestrowania zgłoszenia na wybrane wydarzenie organizowany przez KBJ, a następnie, w celu organizacji i promocji tego wydarzenia; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit b RODO;
  d) w celu przesyłania do użytkowników treści marketingowych dotyczących oferty administratora, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych, na które użytkownik wyraził zgodę tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit a, f RODO;
  e) rejestracji  i włączenia do procesu rekrutacji zgłoszenia kandydata do pracy, przesłanego za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit a, f RODO;
  f) poinformowania użytkowników, odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin) o podejmowanych aktywnościach oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów;  podstawa prawna: art. 6 ust. 1  lit. f RODO;
  g) prowadzenia analiz i statystyk dotyczących aktywności użytkowników, składnych zapytań, a także ich preferencji, nakierowanych na poprawę stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit f RODO;
  h) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; podstawa prawna: art.6. ust 1 lit f RODO.
 5. KBJ S.A. będzie przetwarzał następujące dane osobowe użytkowników serwisu:
  a. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane przekazane w formularzu kontaktowym, adres IP;
  b. dane osobowe przekazane w postaci załączników (np. cv kandydatów do pracy).
 6. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być:
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
  b. podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi IT, doradcze, audytowe, prawne, podatkowe;
  c. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 7. Dane osobowe użytkowników serwisów będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszeń, przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgodnie z polityką wewnętrzną oraz obowiązującymi przepisami KBJ przechowuje dane od momentu zakończenia obsługi danego zgłoszenia, przez okres od jednego roku do pięciu lat, zależnie od obszaru, którego zgłoszenie dotyczy.
 8. Dane osobowe użytkowników serwisów będą przetwarzane i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w  Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG). Dane osobowe mogą jednak podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 9. Dane osobowe są przetwarzana w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 10. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
  a. prawo dostępu do danych,
  b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do usunięcia danych;
  e. prawo do przenoszenia danych.
  f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: