Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników oraz prelegentów wydarzeń marketingowych organizowanych i współorganizowanych przez KBJ
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest spółka KBJ S.A z siedzibą w Warszawie, adres ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858.
 2. Zapytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@kbj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f  tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  a. przygotowanie merytoryczne i techniczne wydarzeń marketingowych i promocyjnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora;
  b. negocjacje, podpisania i realizacji umowy o współpracy w zakresie realizacji wydarzeń;
  c. weryfikacji poprawności zgłoszeń uczestników;
  d. przygotowanie i obsługa administracyjna wydarzeń;
  e. umożliwienie uczestnictwa on-line w wydarzeniach (webinar), w tym nadania odpowiednich dostępów do aplikacji za pośrednictwem, której będzie odbywać się wydarzenie;
  f. przygotowania i wysyłka materiałów organizacyjnych, marketingowych, promocyjnych dotyczących wydarzenia;
  g. publikowanie wizerunku oraz noty biograficznej prelegentów, gości specjalnych i innych uczestników wydarzeń, w materiałach i innych kanałach komunikacyjnych promujących wydarzenie;
  h. kontakt po zakończonym wydarzeniu w celu zebrania opinii i uwag od uczestników;
  i. cele związane z organizacją przyszłych wydarzeń oraz utrzymywanie relacji biznesowych;
  j. rozliczenie wydarzenia,
  k. cele dowodowe związane z wykonaniem umowy,
  l. archiwizacja umowy;
  m. cele statystyczne;
  n. dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe prelegentów, gości specjalnych i uczestników wydarzenia, pozyskane:
  a. od osób upoważnionych do reprezentowana partnera danego wydarzenia;
  b. bezpośrednio w procesie rejestracji udziału uczestników w wydarzeniu;

  W odniesieniu do danych osobowych członków organów bądź prokurentów KBJ może pozyskiwać takie dane również z publicznie dostępnych rejestrów.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
  a. w przypadku prelegentów : imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu; opis doświadczenia zawodowego;
  b. w przypadku uczestników: : imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy, jako dane fakultatywne.
  c. w przypadku przedstawicieli partnerów wydarzenia: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy.
 7. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są:
  a. upoważnieni pracownicy bądź współpracownicy KBJ S.A.
  b. merytoryczni, techniczni i inni partnerzy wydarzenia organizowanego przez KBJ;
  c. banki, w przypadku dokonywania rozliczeń,
  d. podmioty świadczące na rzecz Administratora m.in. usługi IT, doradcze, audytowe, prawne, podatkowe.
  e. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania, realizacji i rozliczenia wydarzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KBJ archiwizuje umowy przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (art. 74 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości).
 9. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w  Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG ). Dane osobowe mogą podlegać przekazaniu do państw trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania przez KBJ S.A. z usług chmurowych świadczonych przez globalnych dostawców takich usług, przy czym transfer odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami prawa regulującego zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 10. Dane osobowe są przetwarzana w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu.
 11. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 15-21 RODO, przysługuje Pani / Panu prawo:
  a. prawo dostępu do danych,
  b. prawo sprostowania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do usunięcia danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Stosowne dokumenty do pobrania: