Polityka Prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTĘP
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną reguluje zakres i warunki wykonania przez KBJ S.A.  z siedzibą w Warszawie (01-161) ul. Obozowej 57, zwanej w dalej „Usługodawcą”, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami:
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO); Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 2019 r. poz. 24601907 z późn. zm)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
  RODO - Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr119)
  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje na odległość (bez jednoczesnej obecności stron) poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy;
  Usługodawca – KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (01-161), ul. Obozowa 57,
  2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresami: www.kbj.com.pl; https://www.eksf.kbj.com.pl/.
  3. Zamawiając usługę Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
  4. Uruchomienie usługi lub złożenia zamówienia droga mailową wymaga wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu i  jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich jego warunków bez konieczności podpisania dodatkowej umowy.
 2. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
    1. webinar dot. oferowanych produktów i usług;
    2. szkolenia branżowe;
    3. newsletter
  2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli została zaakceptowana.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie wynikającym z zawartej umowy.
  4. Usługodawca jest zobowiązane do uzyskania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na adres elektroniczny Usługobiorcy.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które:
    naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub naruszają uzasadniony interes Usługodawcy,
    powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
  8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE POTRZEBNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy:
  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
  dostęp do poczty elektronicznej;
  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. WEBINARIA PRODUKTOWE, SZKOLENIA BRANŻOWE
  1. Usługa webinariów KBJ jest realizowana w formule zdalnych interaktywnych prezentacji eksperckich.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru pytań zadanych w trakcie webinarium, na które zostanie udzielona odpowiedź.
  3. Tematyka webinarium, termin, czas trwania oraz osoby prowadzące, każdorazowo zostaną wskazane na stronie www.kbj.com.pl, https://ksf.kbj.com.pl  na stronie dedykowanej i/lub w mailu potwierdzającym uczestnictwo.
  4. Usługa webinariów KBJ jest bezpłatna dla zarejestrowanych uczestników.
  5. Ilość uczestników każdego webinaria jest nie ograniczona.
  6. W przypadku konieczności odwołania webinarium na skutek okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu (siła wyższa, niedostępność osoby prowadzącej, błędne działanie rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny), Usługodawca zaproponuje odrębny termin spotkania.
  7. Udział w webinarium wymaga rejestracji w tym podania danych, tj. imię nazwisko, służbowy adresu e-mail, służbowy numer telefonu oraz miejsca zatrudnienia (lub reprezentowanej firmy/instytucji), opcjonalnie stanowisko lub dział.
  8. Zarówno treść webinariów, materiały prezentowane podczas spotkania, a także inne treści udostępniona przez Usługodawcę, stanowią treść prawnie chronioną (dalej „Treść”), przysługującą Usługodawcy. Zabronione jest rozpowszechnianie oraz udostępnianie Treści osobom trzecim, zarówno w formie oryginalnego utworu, jak i pod postacią opracowań w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo autorskie.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wykluczenia i odmowy dostępu do udziału w webinarze wobec uczestników, którzy
    korzystają z webinarium w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, naruszają prawa Usługodawcy, innych uczestników lub osób trzecich, a także
    • w przypadku wykorzystywania webinarium do prowadzenia działalności reklamowej bądź w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy lub jest osobą powiązaną z podmiotem, który taką działalność prowadzi (pracownicy, współpracownicy osoby powiązane kapitałowo lub osobowo).
  10. Usługa webinariów udostępniana jest z wykorzystaniem rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny, tj. Zoom Video Communications Inc. Udział w webinariach nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania u Usługobiorców.
  11. Osoby zarejestrowane jako uczestnicy webinarium otrzymują wiadomość mailową z potwierdzeniem rezerwacji, linkiem aktywacyjnym do spotkanie oraz warunkami uczestnictwa (tj. konieczność zalogowania się do spotkanie w przeglądarce, z wykorzystaniem danych, które zostały podane w czasie rejestracji).
 6. NEWSLETTER
  1. Newsletter jest to cykliczne dostarczanie informacji dotyczących rozwiązań z branży IT oraz o tematyce poruszanej na stronach WWW Usługodawcy, które mogą zawierać informacje promocyjne i handlowe.
  2. Usługa jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony (tj. do momentu wycofania zgody).
  3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji (Newslettera), w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny w momencie rejestracji w systemie informatycznym Usługodawcy.
  4. Podanie adresu elektronicznego, jest niezbędne do korzystania z usługi „Newsletter”. Jednocześnie stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, ze skutkiem natychmiastowym, korzystając z linku znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „Newsletterem” lub. informując o tym Usługodawcę w dowolnej innej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą e-mail na adres biuro@kbj.com.pl.
  6. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej otrzymywania Newslettera
 7. ZGODA USŁUGOBIORCY NA PRZETWARZANIE DANYCH
  1. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość i aktualność przekazanych danych osobowych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Usługodawca ma prawo żądać sprostowania i udokumentowania prawidłowości danych przez Usługobiorcę.
  2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
  3. Przekazanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Usługobiorcę jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług świadczonych elektronicznie.
  4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest rozumiane jako wyraźnie zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w momencie uruchomienia usługi świadczonej elektronicznie lub złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej czy formularzy kontaktowych na stronach Usługodawcy.
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać w terminie 30 dni od dnia, w którym usługa była lub miała być wykonana, pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej przesyłając wniosek na adres: biuro@kbj.com.pl.
  2. Wniosek o rozpatrzenie reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
  3. Usługodawca rozpatruje wnioski niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia ich wniesienia.
  4. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 9. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany te wpływają na zapisy i realizację niniejszego Regulaminu.