Relacje inwestorskie

Podstawowy cel strategiczny emitenta stanowi zwiększenie wartości firmy dla akcjonariuszy poprzez zwiększenie skali działalności. Emitent zamierza zarówno poszerzyć ofertę produktową, jak i zwiększyć sprzedaż poprzez wejście na nowe rynki.

Emitent prowadzi prace rozwojowe w najważniejszych obszarach działalności m.in. przez wprowadzenie do oferty nowych usług i typów projektów, w szczególności z zakresu Business Intelligence, controllingu personalnego, planowania finansowego oraz szeregu usług o charakterze technologicznym i programistycznych (development). Rozbudowa mocy produkcyjnych jest możliwa dzięki powiększaniu kompetentnego i unikalnego zespołu konsultantów.

W celu zwiększenia skali działalności spółka rozwija sprzedaż w Polsce i na rynkach Unii Europejskiej, które ze względu na duże wykorzystanie systemów ERP w przedsiębiorstwach charakteryzuje większy popyt na usługi niestandardowe, tworzone na potrzeby klienta, jak również prace administracyjne takie jak utrzymanie, wsparcie i rozwój posiadanego oprogramowania. Atutem rynków zagranicznych jest zarówno duże zapotrzebowanie na usługi konsultingowe, jak i znacząco większe budżety wdrożeniowe, co przy konkurencyjnych cenach emitenta na tych rynkach daje duże możliwości wysokiej rentowności kontraktów oraz dalszej ekspansji.

Ponadto zarząd spółki konsekwentnie realizuje strategię zwiększania liczby klientów, z którymi spółka zawiera długoterminowe umowy ramowe charakteryzujące się stałym strumieniem przychodów oraz zadowalającą rentownością.

Osiągane przez spółkę w ostatnich kwartałach przychody i zyski, dotychczas pozyskane i spodziewane kontrakty, a także perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka pozwalają oczekiwać, że trend wzrostu przychodów KBJ S.A. zostanie utrzymany.

Dzięki rosnącym wynikom możliwe jest dzielenie się osiąganym zyskiem z akcjonariuszami. Intencją zarządu jest, aby spółka regularnie wypłacała dywidendę.

Ważnym celem stawianym przez zarząd spółki jest osiągnięcie w perspektywie kilku lat rozmiarów działalności umożliwiających spełnienie kryteriów rynku głównego GPW i przeniesienie nań notowań KBJ S.A.