Relacje inwestorskie

Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla KBJ S.A. czasem intensywnego inwestowania w dalszy rozwój firmy. Poniesiono znaczne nakłady na opracowanie nowych produktów oraz zwiększenie potencjału realizacji projektów w przyszłości. Równocześnie z publikacją raportu za I kwartał 2014 r. zarząd przedstawił swoją propozycję wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013.

Przychody netto ze sprzedanych w I kwartale 2014 r. produktów i usług wyniosły 1 854,8 tys. zł i były o 26,7% niższe w porównaniu z I kwartałem 2013 roku. Spółka poniosła w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. stratę netto na poziomie 81,5 tys. zł, co było głównie efektem zwiększonych nakładów na rozwój i mniejszych przychodów. Zmniejszenie przychodów związane jest z cyklem fakturowania realizowanych projektów wdrożeniowych, z których większość przychodów zostanie odnotowane w drugiej połowie bieżącego roku. Również część zespołów projektowych spółki została oddelegowana do projektów rozwojowych, które nie dają jeszcze przychodów. Istotne koszty zostały poniesione na opracowanie nowych, własnych produktów, które będą w przyszłości oferowane w modelu chmury, a których sprzedaż dopiero się rozpoczyna.

„Mamy już podpisaną umowę z pierwszym klientem który wdroży nasze autorskie rozwiązanie, spełnienie jego oczekiwań będzie dla nas najlepszą rekomendacją i potwierdzeniem, że stworzyliśmy nowatorski produkt wspomagający zarządzanie dużym przedsiębiorstwem.” – mówi Artur Jedynak Prezes KBJ.

Znaczący wpływ na zmianę wyniku miało też zwiększenie kosztów działalności operacyjnej, wynikające głównie ze wzrostu skali działalności i zatrudnienia w spółce. Koszty prowadzonych projektów oraz prac rozwojowych ponoszone są równomiernie w skali trwania projektów, stąd powstające przesunięcie ich rentowności.

„Nasze wyniki najlepiej rozpatrywać w dłuższym okresie – co najmniej roku obrotowego. Zasady rachunkowości, jakie nas obowiązują, zmuszają nas do kwalifikowania wydatków inwestycyjnych w koszty już teraz, podczas gdy przychody rozpoznamy dopiero w przyszłości. Podobne zjawisko miało miejsce w 2012 r. kiedy zamknęliśmy pierwsze półrocze stratą, ale w całym roku osiągnęliśmy satysfakcjonujący zysk. Myślę że podobnie będzie w bieżącym roku. Jest jeszcze jednak za wcześnie na przedstawianie konkretnych prognoz.”  tłumaczy Jedynak.

KBJ opublikowała dziś również rekomendację zarządu co do wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r.

„Kierując się sytuacją finansową spółki oraz perspektywami na przyszłość będziemy wnioskować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o wypłatę w wysokości 21 groszy na jedną akcję.” – deklaruje Prezes KBJ.

Wypłacona dywidenda będzie więc o 8 groszy na akcję większa (62%) niż w ubiegłym roku, kiedy to spółka wypłaciła dywidendę po raz pierwszy i wyniosła ona 13 gr. na akcję. Stopa dywidendy wyniesie zatem 2,2%, według ostatniego kursu 9,50 zł za akcję.

„Cieszymy się też ze wzrostu kursu akcji KBJ w ciągu ostatniego roku z około 3 zł w maju ubiegłego roku do ponad 9 zł obecnie, przy wyższych niż w przeszłości obrotach. Odbieramy to jako wyraz zaufania inwestorów do naszej spółki. Oczekujemy dalszego wzrostu, zarówno skali działalności jak i kapitalizacji spółki i podtrzymujemy deklaracje o chęci przeniesienia notowań KBJ na rynek główny GPW w perspektywie kilku lat.” – dodaje Jedynak.

Zobacz także: