Relacje inwestorskie

KBJ S.A., notowany na NewConnect dostawca biznesowych rozwiązań IT, przedstawił wyniki po III kw. 2017 r. Przychody Spółki wzrosły o 54% rdr, znacznej poprawie uległ również wynik netto.

Osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 14,6 mln zł, czyli o 5,2 mln zł więcej w stosunku do analogicznego okresu ub. r. (+54% rdr). Zysk netto ukształtował się w tym okresie na poziomie 673 tys. zł, co oznacza znaczną poprawę wobec 35 tys. przed rokiem. Jak wyjaśnia Zarząd, poprawa kondycji finansowej jest pochodną rozwoju każdego z obszarów działalności KBJ.

- Coraz lepsze wyniki sprzedaży są rezultatem dynamicznego wzrostu skali działalności, przejawiającego się stale rosnącą bazą klientów i liczba obsługiwanych zleceń. Wykazujemy wzrost zarówno w obszarze oprogramowania własnego, usług wdrożeniowych, jak i usług utrzymania i rozwoju systemów IT. Oczekujemy kontynuacji tej tendencji w najbliższych kwartałach. Z uwagi na cykl rozliczania projektów, spodziewamy się również bardzo dobrego pod kątem finansowym IV kwartału – skomentował Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ S.A.

37% wzrostu przychodów i zysku w 2017 r.
Wraz z publikacją raportu za III kw., Spółka opublikowała prognozę na 2017 r., zakładającą 23 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 1,8 mln zł zysku netto. Ich realizacja będzie oznaczać odpowiednio 37% wyższą sprzedaż oraz 28,5% wyższy zysk netto w stosunku do 2016  r. Jak wyjaśnia Spółka w raporcie, prognoza została sporządzona przy założeniu, że w jej okresie nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na oferowane usługi.

W 2016 r. KBJ podwoił sprzedaż do poziomu 17,6 mln zł oraz potroił wynik, wykazując 1,4 mln zł zysku netto.

Przejęcie części biznesu ZETO S.A. w Poznaniu
Wśród czynników, które wpłyną na wzrost przychodów KBJ z w najbliższych miesiącach, wymienić należy zawartą 31 października br. umowę., dotyczącą przejęcia części portfela klientów i projektów obsługi informatycznej w zakresie rozwiązań ERP od ZETO S.A. w Poznaniu. Grupa klientów liczy około 20 podmiotów z sektora średnich przedsiębiorstw, głównie z branży produkcyjnej. W związku z zawartą umową, od 1 listopada klienci wchodzący w skład przejmowanego portfela obsługiwani są przez KBJ.

Wraz z portfelem klientów i projektów, KBJ przejął kilkuosobowy doświadczony zespół ekspertów, gwarantujący ciągłość realizowanych usług. Konsekwencją zawartej umowy będzie również otwarcie nowego biura Spółki w Poznaniu.

- Zawarta umowa stanowi kolejny ważny krok do dalszych wzrostów i budowania pozycji KBJ. Oczekujemy, że włączenie do naszego zespołu nowych ekspertów oraz dodatnie do portfolio nowych, ciekawych projektów, będzie miało korzystne przełożenie na kondycję naszej Spółki i jej wyniki finansowe. – wyjaśnia Artur Jedynak.

KBJ dał zarobić
KBJ zadebiutował na NewConnect w grudniu 2011 r.  W ciągu ostatniego roku, notowania Spółki pozostawały w tendencji wzrostowej. 8 listopada rynek wyceniał akcje na 15,54 zł, co oznacza blisko 200% stopę wzrostu w stosunku do listopada 2016 r.

KBJ regularnie i chętnie dzieli się zyskiem – 20 września wypłacił akcjonariuszom dywidendę za ubiegły rok w wysokości 0,45 zł za 1 akcję. Stopa dywidendy wg. kursu z 29 czerwca 2017 r. (ostatni kurs przed uchwaleniem dywidendy) wyniosła 4,1%.

Czytaj więcej: