Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr KRS 387799, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w nawiązaniu do ogłoszenia o odstąpieniu od badania wkładów niepieniężnych w trybie art. 3121§ 1 pkt 2 KSH, które zostało opublikowane w MSiG z dnia 10.08.2023r., nr 154 (6805), poz. 39171, w związku z wniesieniem w dniu 23.08.2023 r. przedmiotowych wkładów niepieniężnych, stosownie do przepisu art. 4471   zd. 2  w zw. z 312 1 § 5 KSH, niniejszym oświadcza, iż nie zaistniały nadzwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę wkładów niepieniężnych w chwili ich wniesienia.