Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr KRS 387799, w związku z odstąpieniem od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych w trybie art. 3121§1 pkt 2 KSH, działając na podstawie art. 4471  w zw. z 312 1 § 5 KSH, niniejszym ogłasza o podjęciu w dniu 4.08.2023 r. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, z kwoty 1.790.792zł do kwoty 1.957.459zł, tj. o kwotę 166.667 zł, poprzez emisję 166.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja i cenie emisyjnej 30 zł za jedną akcję, tj łącznej cenie emisyjnej 5.000.010 zł za wszystkie akcje serii H. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wspólnikom BTECH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w zamian za wniesienie przez wspólników wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci łącznie 680 udziałów w BTECH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 57D lok. B/A, I P, 54-203 Wrocław, nr KRS: 284257, o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, stanowiących łącznie 68% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Biegły rewident Renata Wróbel nr ewid. 13428, w dniu 7.07.2023 r. wydała opinię wskazującą, że wartość godziwa przedmiotowych aportów, ustalona na dzień 31.05.2023 r. wynosi 7,475 mln złotych. Powyższa wycena została dokonana w podejściu dochodowym, z zastosowaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz w podejściu rynkowym, w oparciu o mnożnik wartości rynkowej porównywalnych spółek publicznych. Ponadto, stosowanie do art. 312 1 § 5 pkt. 2 i 3 KSH  Zarząd Spółki oświadcza, iż przyjęta wartość aportu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie i cenie emisyjnej akcji, które zostaną objęte za ten wkład, a także że nie zaistniały nadzwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę wkładu.