Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 2/2011 Wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki KBJ S.A. ("Spółka") informuje, iż na mocy Uchwały Nr 1492/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2011 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KBJ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
1) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje serii A,
2) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii B
3) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji serii C.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2011-12-12