Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 3/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki KBJ S.A.

Zarząd KBJ S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Uchwałą nr 1502/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 15 grudnia 2011 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KBJ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 1.364.052 (jednego miliona trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy pięćdziesięciu dwóch) akcji serii A,
b) 81.000 (osiemdziesięciu jeden tysięcy) akcji serii B,
c) 95.740 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu) akcji serii C;

Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KBJ" i oznaczeniem "KBJ".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2011-12-14