Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 4/2011 Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych

Zarząd KBJ S.A. (dalej: "Spółka" lub " Emitent")) informuje, iż odstępuje od praktyki rekomendowanej w pkt. 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect tj. od publikowania raportów miesięcznych począwszy od raportu za listopad 2011 roku.

Kroki jakie Emitent zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania tej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości to publikowanie dla wiedzy obecnych akcjonariuszy Spółki i przyszłych inwestorów, w formie raportów bieżących, wszelkich informacji o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitentai oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: §4 pkt 3 i § 6 pkt. 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2011-12-14