Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 5/2011 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd KBJ S.A. (dalej: "Spółka" lub " Emitent") informuje niniejszym o zawarciu przez Spółkę w dniu 28.12.2011 umowy ramowej z przedsiębiorstwem z branży przemysłowej z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja).
Zawarta umowa dotyczy świadczenia przez Spółkę usług konsultingowych SAP, umowa została zawarta na czas nieokreślony. Dzięki zawarciu umowy, Spółka została kwalifikowanym dostawcą (vendor) Klienta i uzyskała prawo realizacji projektów wdrożeniowych na podstawie odrębnie akceptowanych zleceń. Realizacja wyżej wymienionych usług dotyczyć będzie obszarów technologicznych (basis) oraz usług programistycznych.
Pierwszy etap współpracy, na podstawie obustronnie zaakceptowanych warunków, dotyczyć będzie realizacji prac technologicznych SAP na rzecz klienta i realizowany będzie głównie w pierwszym kwartale 2012 roku. Szacunkowy przychód z tytułu realizacji prac w pierwszym kwartale 2012 roku przekracza wartość 200 tys pln netto.
Szacowany przychód z realizacji zawartej umowy w całym roku 2012 wynosi około 1 mln pln netto.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium istotności przyjęte przez Spółkę (wartość przychodów w okresie czterech ostatnich pełnych kwartałów kalendarzowych) i tym samym przedmiotową umowę należy uznać za istotną dla działalności KBJ S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2011-12-28