Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.

ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 2.507.772,56 zł (słownie dwa miliony pięćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 56/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 292 750,48 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych (48/100) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,19 zł (słownie dziewiętnaście groszy) na jedną akcję,

- pozostałą kwotę, tj. 2.215.022,08 zł (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 08/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 1.540.792 szt.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 wyznaczono na dzień 28 sierpnia 2018 r., natomiast termin jej wypłaty na dzień 3 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 29.06.2018 18:51