Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. otrzymał od Pana Dariusza Strączyńskiego rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej KBJ S.A. ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2018 r. Pan Dariusz Strączyński jako powód rezygnacji podał wymagania obecnego pracodawcy.

Ponadto w dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. podjęło uchwały dotyczące powołania Pana Łukasza Krotowskiego oraz Pana Artura Czerwońskiego na funkcje Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Łukasz Krotowski ukończył studia magisterskie na wydziale FTIMS na Politechnice Łódzkiej w trybie Indywidualnego Toku Studiów. Od 2000 roku brał udział w licznych projektach dla największych polskich i zagranicznych firm. W toku doświadczenia zawodowego był głównym projektantem i architektem kluczowych projektów KBJ realizowanych na rzecz klientów strategicznych z sektorów: telekomunikacja, bankowość, przemysł, energetyka, sektor publiczny. Posiada szeroką wiedzę w zakresie projektowania i wdrożeń złożonych systemów biznesowych, a także doświadczenie w zakresie optymalizacji i wydajności rozwiązań IT. W latach 2011- 2018 Członek Zarządu KBJ S.A.

Artur Czerwoński ukończył studia magisterskie o specjalności Matematyka Stosowana na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej, jest absolwentem programu Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School (University of Navarra). Posiada certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA), Professional Risk Manager (PRM), Financial Risk Manager (FRM). W latach 2009-2013 zasiadał w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). W trakcie ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego pracował jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Grupie Pekao S.A., Prezes Zarządu BPH TFI, Prezes Zarządu Provide TFI, niezależny konsultant dla szeregu instytucji finansowych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami Publicznymi w TFI Energia.

Wybrani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Wybrani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 29.06.2018 19:37