Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 05/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

01-06-2022 22:47:25 | Bieżący | EBI | 5/2022