Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. (ZWZ).

Podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte. Projekt uchwały „w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy”, nie został poddany pod głosowanie jako bezprzedmiotowy, ze względu na podjęcie uchwały nr 05/06/2022 przeznaczającej zysk w całości na kapitał zapasowy.

W załączeniu Emitent przekazuje również dokonane zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 7a , 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

28-06-2022 16:02:17 | Bieżący | EBI | 7/2022