Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o upoważnienie udzielone w ramach Uchwały nr 24/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2022 r., ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu uchwalone przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.

Dokonane zmiany Statutu Spółki, z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu, stanowią załącznik do raportu bieżącego EBI nr 7/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Treść ustalonego tekstu Jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

05-07-2022 15:43:00 | Bieżący | EBI | 8/2022