Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 15/2023 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego - emisja akcji dla Euvic S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 października 2023 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki KBJ S.A. w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały Zarządu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.957.459,00 zł do kwoty 2.057.459,00 zł, tj. o kwotę 100.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w ramach kapitału docelowego, przez emisję 100.000 nowych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł. Akcjom Serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
W oparciu o zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 4/obiegowo/2023 z dnia 13 października 2023 r., ustala się cenę emisyjną jednej Akcji Serii I na kwotę 30 zł, tj. łączną cenę emisyjną wszystkich 100.000 Akcji Serii I ustala się na kwotę 3.000.00000 zł.
Akcje Serii I zostaną objęte w zamian na wkład pieniężny, który zostanie wniesiony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.
Oferta objęcia Akcji Serii I zostanie skierowana wyłącznie do jednego adresata (Euvic S.A.), w związku z czym emisja Akcji Serii I nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd Spółki zmienił § 5 ust 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.957.459,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

 1. 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 2. 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 3. 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 4. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 5. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 6. 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”


nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.057.459,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

 1. 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 2. 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 3. 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 4. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
  5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 5. 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 6. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 18-10-2023 20:21:23