Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego drodze emisji 100.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda w granicach kapitału docelowego. O emisji akcji serii I Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 15/2023 z dnia 18 października 2023 r.

Po rejestracji akcji serii I kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.057.459,00 (słownie: : dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
f) 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 5 ust 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.957.459,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
f) 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”
nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.057.459,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
f) 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Tekst jednolity zarejestrowanego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 27-11-2023 16:55:09

Stosowne dokumenty do pobrania: