Relacje inwestorskie

W uzupełnieniu informacji, w związku z zakończeniem subskrypcji i zawarciem umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 18 października 2023 r. „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki KBJ S.A. w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 15/2023 z dnia 18 października 2023 r., Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego imiennie adresata. Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpiło w dniu 24 października 2023 r.
 2. Data przydziału instrumentów finansowych:
  Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Subskrypcja prywatna obejmowała 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000 zł.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
  Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Akcje serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję tj. łącznie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

  6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych.
  Akcje serii I zostały w całości objęte w zamian za wkład pieniężny.
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia akcji.
 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji. Umowa objęcia akcji została zawarta z jedną osobą prawną.

  8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
  Osoba prawna, która zawarła umowę objęcia akcji serii I, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
  Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I wynosi 1461 zł, w tym:
  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1461 zł, obejmująca
  - koszty sporządzenia protokołu w formie aktu notarialnego: wynagrodzenie notariusza w kwocie 300 zł, powiększone o podatek VAT w kwocie 69 zł,
  - koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, w kwocie 496 zł.
  - koszty wynagrodzenia notariusza za złożenie wypisu aktu notarialnego w CREWAN w kwocie 200 zł, powiększone o podatek VAT w kwocie 46 zł
  - koszty opłaty sądowej od wpisu zmian w Rejestrze Przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego – 350 zł
  b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – nie dotyczy,
  c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy,
  d) promocji oferty – nie dotyczy.
  Ze względu na niewielką wartość, koszty nie zostały zaliczone jako koszty emisji, ale bezpośrednio w koszty Spółki.

W wykonaniu punktu 14 załącznika do uchwały nr 1404/2023 Zarządu GPW z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, Emitent informuje, że powyższe informacje nie zostały wcześniej przekazane ze względu na niejednoznaczne opinie w sprawie obowiązku ich publikacji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 05-03-2024 20:34:50