Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 15-04-2024 20:09:54

Załączniki: