Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wyborze, w dniu 13 grudnia 2022 r., przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Zamawiający) najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej z odpowiednim zastosowaniem przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania SAP lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi” - Umowa ramowa - znak WZP-421-3/2022 (Postępowanie).

Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: KBJ S.A. (Lider konsorcjum) oraz T-Systems Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (Partner konsorcjum). Wartość oferty złożonej przez konsorcjum w ramach Postępowania wynosi ponad 176 mln zł brutto, planowany okres realizacji wynosi 48 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Umowa zostanie zawarta z Zamawiającym zgodnie z terminami i trybem wynikającym z przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (UPZP).

Ze względu na istotną kwotę oferty, Emitent zaznacza, że decyzja o wyborze oferty zgodnie z UPZP może być przedmiotem protestu innego wykonawcy, którego oferta została przez Zamawiającego odrzucona. Spółka będzie informować o dalszym przebiegu postępowania i podpisaniu Umowy.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 13-12-2022 20:21:16