Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI, nr 5/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. .
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 12. Podjęcia uchwały w sprawie odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 4 Statutu).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 12 ust. 5 Statutu).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 31-05-2023, 19:44:30

Stosowne dokumenty do pobrania: