Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI, nr 12/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 26 października 2023 roku na godzinę 12:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką „BTech” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 22-09-2023 21:34:51