Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 września 2023 r. otrzymał powiadomienie, w trybie art. 69 ustawy o ofercie, od Januarego Ciszewskiego oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie [JRH], przekazane w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku z zarejestrowaniem w dniu 27 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia wartości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.790.792.00 zł do kwoty 1.957.459,00 zł, tj. o kwotę 166.667,00 zł w drodze emisji 166.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 29-09-2023 15:23:18

Stosowne dokumenty do pobrania: