Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. podpisał aneks nr 1 do Umowy o współpracy zawartej w dniu 31 stycznia 2023 r. z EUVIC S.A. z siedzibą w Gliwicach [Euvic], o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zgodną wolą Stron jest zmiana Umowy w zakresie terminów, o których mowa w Umowie, w tym ustalenie nowego terminu zawarcia umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektów SAP oraz nowego terminu dokonania wpłat zaliczek na poczet pokrycia ceny akcji, które to czynności powinny być dokonane nie później niż do dnia 30 września 2023 r.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Data i godzina publikacji: 29-06-2023 16:05:26