Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. [KBJ, Emitent] niniejszym informuje o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2023 r. umowy sprzedaży udziałów [Umowa] z dwoma osobami fizycznymi, wspólnikami [Wspólnicy] BTech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, BTech], określającej warunki nabycia przez KBJ pozostałych 68% udziałów w Spółce, skutkiem czego KBJ będzie posiadać 100% udziałów Spółki.

W celu nabycia udziałów KBJ dokona podwyższenia kapitału zakładowego, w oparciu o kapitał docelowy, poprzez emisję 166.667 _stu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu_ akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Zgodnie z Umową, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniesie 30 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji serii H wynosić będzie 5.000.010 zł, co odpowiada łącznej cenie obejmowanych udziałów Btech. Akcje nowej emisji objęte zostaną przez Wspólników w zamian za wniesienie aportu w postaci udziałów w Btech, reprezentujących łącznie 68% kapitału zakładowego BTech.

Przed zawarciem Umowy, została wykonana wycena aportu wraz z opinią biegłego rewidenta na temat wartości godziwej. KBJ w terminie 30 dni od zawarcia Umowy dokona emisji akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferuje je Wspólnikom.

Wspólnicy zostaną objęci umowami lock-up w wysokości 24 miesięcy od dnia podpisania umów objęcia akcji KBJ. W przypadku jeśli do dnia referencyjnego, przypadającego dwa lata po podpisaniu umów objęcia akcji KBJ przez Wspólników trzymiesięczna średnia cena rynkowa akcji KBJ nie osiągnie lub nie przekroczy 30 zł Wspólnicy będą uprawnieni do uzyskania od KBJ dopłaty w gotówce w postaci różnicy pomiędzy średnią rynkową ceną akcji z trzech miesięcy przed dniem referencyjnym, a ceną 30 zł. W przypadku gdy różnica wyniesie więcej niż 13 zł na akcję KBJ wypłaci 13 zł na jedną akcję.

Dzięki zawartej umowie, cała dotychczasowa działalność BTech będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how KBJ. Korzyści dla Emitenta wynikające z zawartej Umowy to zwiększenie mocy produkcyjnych, dostęp do bazy klientów oraz wspólna polityka sprzedażowa. Niezwłocznie po przeprowadzeniu nabycia udziałów, Emitent zamierza doprowadzić do połączenia KBJ z BTech.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Data i godzina publikacji: 03-08-2023 15:02:35